شبکه

شبکه

Network

در تعریف یک شبکه به زبان ساده می توان گفت مجموعه ای از کامپیوترهایی به هم متصل شده را یک شبکه می نامند، یک شبکه از کامپیوترها می تواند در یک اتاق، یک (Network) ساختمان، یک شهر و یا در چند کشور قرار داشته باشد، بنابراین لزوماً مفهوم شبکه بر اساس میزان بزرگی و یا کوچکی نخواهد بود و از متصل شدن دو کامپیوتر به یکدیگر یک شبکه ابتدایی ایجاد می گردد.

برای تعریف بهتر، شبکه یک سیستم ساخته شده از خطوط متصل به هم است.. مانند خطوط تلفن برای ارتباطات و خطوط مترو برای حمل و نقل.

یک شبکه حمل و نقل دو یا چند نقطه را برای انتقال منابع (مردم،کالا یا اطلاعات) به هم متصل می کند. در کل مسیر های موجود برای حمل و نقل، منابع از جایی ، source به جای دیگری، Destination میروند. این نقاط ثابت نیستند و ممکن است نقطه ای در یک مسیر مبدا و در دیگری مقصد باشد.

 عناوین آموزش های تئوری و عملی در مسیر شبکه
ردیف عنوان
1. CompTIA A+
2. CompTIA Network+
3. LPIC 1 OR CompTIA Linux+
4. CCNA
5. CompTIA Security+
6. CompTIA Server+
7. زیرشاخه Microsoft Server 2016
8. Microsoft Exchange 2016
9. Upgrade to 2019
10. SharePoint Administration
11. Security Administrator
12. زیرشاخه Cisco Programming Fundamental
13. Python Basics
14. DevNet Associate
15. CCNP Enterprise
16. CompTIA Cloud Essentials+
درخواست مشاوره اگر سوال، پیشنهاد و یا درخواستی دارید از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.